top of page

Những điều tuyệt diệu luôn xảy ra tại các trường học thuộc hệ thống LightPath New Zealand. Cho dù ở nơi xa xôi nào đó trên thế giới hay tại ngay trường học, những học viên, giảng viên, nhân viên và cựu sinh viên của chúng tôi đều tận hưởng những điều đó hết mình. Hãy xem những minh chứng dưới đây nhé.

Những điều tuyệt diệu luôn xảy ra tại các trường học thuộc hệ thống LightPath New Zealand. Cho dù ở nơi xa xôi nào đó trên thế giới hay tại ngay trường học, những học viên, giảng viên, nhân viên và cựu sinh viên của chúng tôi đều tận hưởng những điều đó hết mình. Hãy xem những minh chứng dưới đây nhé.

bottom of page